Udredning

Udredning – af læse- og skrivevanskeligheder, herunder ordblindhed.

Forældre har én gang i skoleforløbet fra den 1. marts på 4. klassetrin retskrav på, at der foretages en ordblindetest af deres barn. Den nationale ordblindetest kan udpege elever med ordblindhed fra marts 3.klasse. Ordblindetesten er et redskab til at identificere ordblindhed.  Desuden kan den teste, om der er tale om fonologiske vanskeligheder.

Testen skal medvirke til at sikre, at ordblinde personer kan deltage ligeværdigt i skole, uddannelse og arbejdsliv på trods af deres læsevanskeligheder.

Nogle gange kan der være årsager til, at vi i Fagligt BOOST tester for ordblindhed. Almindelige lærere kan ikke teste for dette. Det kræver en særlig uddannelse, som vi har.

Oftest foretager vi dog udredningen eller testningen, da den nationale ordblindetest kun identificerer ordblindhed, man ikke afdækker, hvori vanskelighederne og styrkerne består hos den enkelte elev. Det er altså en stor mangel i den ellers udmærkede ordblindetest.  Det er muligt at få afdækket dit barns specifikke vanskeligheder og styrker i Fagligt BOOST. Desuden tilbyder vi efterfølgende rådgivning og anviser konkrete tiltag.

Nedenfor er en oversigt over de test, vi anvender.

Formålet – med en udredning.

Formålet med at udrede er først og fremmest, at en udredning er en forudsætning for at kunne tilrettelægge undervisningen, der er afpasset individuelt til barnet. Desuden kan vi afdække, om der er tale om ordblindhed.

Nogle forældre kan have en mistanke, om deres barn er ordblind. Det kan en udredning afklare.

Det kan være rart at vide, om der er tale om ordblindhed, da undervisningen skal tilrettelægges ud fra dette, og da det er nemmere at søge om midler – herunder it- kompenserende hjælpemidler, hvis man ved, at der er tale om ordblindhed.

En udredning beskriver

  • Hvilke forudsætninger barnet har – både vanskeligheder og styrker.
  • Hvordan man tilrettelægger en individuel undervisning, så barnet bliver hjulpet bedst
  • Hvem foretager udredningen? 

Hvordan – foregår en udredning?

En udredning består af følgende trin:

1. Afholdelse af indledende møde.

Her er det vigtigt, at vi får en relevant historie om barnets udvikling, både det personlige, følelsesmæssige, det sproglige, styrker, vanskeligheder, evt. oplysninger om tidligere tests, arvelighed osv.

 

2. Selve testningen.

Testningen foregår som regel over to eller tre gange, da det er svært at holde koncentrationen for længe ad gangen. Vi sørger altid for, at testningen foregår i en rar og tryg atmosfære. Hvis mor eller far ønsker at være tilstede, er dette også en mulighed.

Man kan ikke afdække læse-skrivevanskelighederne med en enkelt test, for vanskelighederne optræder i forskellige former og sværhedsgrader.

Derfor bruger man en kombination af tests til at undersøge de forskellige områder. Det er også individuelt, hvilke tests, der er relevante. Man starter som testtager et sted, og ud fra resultaterne udvælger man den næste test og så fremdeles. Derfor er det også individuelt, hvor mange tests, det er nødvendige at tage, og individuelt, om man tager en hel test eller udvælger dele af en test. Vi bruger primært individuelle prøver, da det er vigtigt at få et klart billede af, hvilke strategier eleven bruger i læsning og stavning.

3. Efterbehandling

Dette er et arbejde, der udelukkende er prøvetagerens. Her analyserer og tolker vi resultaterne af de individuelle tests.

4. Konklusion og rådgivning af forældre

Vi fremlægger resultaterne af udredningen på et møde. Her beskriver vi barnets vanskeligheder og styrker ud fra de tests, der er foretaget. Vi tilbyder rådgivning og vejledning og anviser konkrete tiltag samt forslag til, hvordan jeres barn kommer videre og får den bedst mulige udvikling.

Hvis man ønsker en skriftlig rapport, er dette også en mulighed.

Tests – vi oftest anvender:

Dette er en liste over nogle af de tests, vi oftest anvender:

IL- individuel læseprøve.

Basis, Mellem og Ungdom.Giver et grundigt billede af barnets forudsætninger og strategier i læsning og stavning. Desuden giver den et indblik i barnets forståelse.

DVO-Procedure til identifikation af elever i risiko for dysleksi.

Materialet tester: Nonordsstavning, fonologisk subtraktion, læsning af rigtige ord, læsning af non-ord, stavning af non-ord.

Elbros ordlister

Beregnet til individuel undersøgelse af læsefærdigheder.Rigtige ord og nonsensordFonologisk ordforrådsprøve og Semantisk ordforrådsprøveAfdækker elevens impressive ordforråd via elevens kendskab til hørte ord.

Diavok – diagnostisk læse- og stavetest.

Materialet afdækker bl.a. afkodning af enkeltord.

ST- prøver.

Materialet tester stavningen.

Trappestigen

Diagnostisk staveprøve.

Testbatteriet

Materialet afdækker følgende:

  • Hukommelsesprøver: sætningsspændvidde, verbal arbejdshukommelse og kims leg.
  • Sproglige prøver: udtalekvalitet, ordmobilisering, ordkendskab, overbegreber, syntaks og semantik.
  • Fonologiske prøver: rim, fonemgenkendelse, fonologisk subtraktion og spoonerisme.
  • Morfologiske prøver: sammensætning og afledning og bøjning.
  • Ordgenkendelse: helordsgenkendelse, grafisk ordgenkendelse og fonologisk ordgenkendelse.

Om ordblindhed

Vi anbefaler, at man læse afsnittet Om ordblindhed, hvis man har et barn, der har ordblindevanskeligheder. Her kan man læse om ordblindhed, konsekvenser af ordblindhed, arvelighed samt vores 10 gode råd til forældre om, hvordan man bedst hjælper sit barn. Desuden anbefaler vi litteratur og links til, hvis man vil vide mere om ordblindhed.